ជ្រើសរើសភាសា View page in Khmer View page in English  
Honda Foundation Logo

Honda Y-E-S Award Cambodia

Y-E-S Award
Y-E-S Award  Plus
កម្មវិធីរង្វាន់ហុងដាសម្រាប់អ្នកវិទ្យាសាស្ដ្រ និងវិស្វករវ័យកេ្មង (“Y-E-S Award”)ត្រូវបានអនុវត្ដដោយជោគជ័យនៅប្រទេសវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ២០០៦ និង នៅប្រទេស ឥណ្ឌាក្នុងឆ្នាំ ២០០៧។ នាឆ្នាំ២០០៨ កម្មវិធីនេះត្រូវបានពង្រីកបន្ថែមដើម្បីបញ្ចូលប្រទេសកម្ពុជាក្នុងគោល បំណងគាំទ្រ និងលើកទឹកចិត្ដសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះ អនាគតរបស់ប្រទេស ព្រមទាំងជួយដល់តំបន់អាស៊ីអាគេ្នយ៍ដែលមានទំហំដ៏ធំធេង ក្នុងការបង្កើត នូវសមិទ្ធផលដែលមានភាពជឿនលឿនប្រកបដោយតុល្យភាពនៃវិទ្យាសាស្ដ្រ និងបចេ្ចកវិទ្យា។

តាមរយៈកម្មវិធីរង្វាន់ Y-E-S មូលនិធិហុងដា យេស ខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីៈ

  • ណែនាំ និងផ្សព្វផ្សាយគំនិតទាក់ទងនឹងអេកូតិចណូឡូជី (Ecotechnology) នៅក្នុងតំបន់ និង បន្ដផ្ដល់ចំណេះដឹងនេះទៅដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយៗទៀត
  • បណ្ដុះបណ្ដាលនូវទំនាក់ទំនងដែលមានលក្ខណៈស៊ីជម្រៅក្នុងចំណោមអ្នកដឹកនាំនាពេល អនាគត ក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ដ្រ និងបចេ្ចកវិទ្យារវាងប្រទេសជប៉ុន និងប្រទេសនានានៅ ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគេ្នយ៍


១. ឯកសារតម្រូវ
  • ទាញយក ពាក្យសុំចូលរួម ១ច្បាប់
  • ព្រឹត្តិបត្រពិន្ទុជាផ្លូវការ តាំងពីឆ្នាំមូលដ្ឋាន រហូតដល់ឆ្នាំបច្ចុប្បន្ន ១ច្បាប់
  • របាយការណ៍ក្នុងកិច្ចការស្រាវជ្រាវចុងក្រោយ ១ច្បាប់
  • ឯកសារបញ្ជាក់ពីចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេស (បើមាន) ១ច្បាប់
២. របៀបនៃការដាក់ពាក្យ
សូមដាក់ពាក្យនៅ

  • សម្រាប់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញៈ សូមដាក់ពាក្យនៅ «ការិយាល័យទំនាក់ទំនង អន្តរជាតិ (បន្ទប់លេខ១០៣)»
  • សម្រាប់និស្សិតវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាៈ សូមដាក់ពាក្យនៅ «ការិយាល័យសិក្សា»
  • សម្រាប់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្មៈ សូមដាក់ពាក្យនៅ «ការិយាល័យផែនការ និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ»