ជ្រើសរើសភាសា View page in Khmer View page in English  
Honda Foundation Logo

Honda Y-E-S Award Cambodia
  • អ្នកដែលទទួលបានរង្វាន់ Y-E-S Plus អាចជ្រើសរើសមុខវិជ្ជាដែលផ្សេងពីមុខវិជ្ជារៀននៅ សាកលវិទ្យាល័យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ប៉ុន្តែពួកគេត្រូវទទួលបានការយល់ព្រមពីគ្រឹះស្ថានឧត្ដម សិក្សាដែលពួកគេដាក់ពាក្យសុំចូលរៀន។

  • ជាការពិតណាស់ មូលនិធិហុងដាមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសាលាក្នុងប្រទេសជប៉ុនទេ។ នេះ មានន័យថា ជ័យលាភីទាំងអស់មិនតម្រូវឲ្យមានលក្ខខណ្ឌ ឬគោលការណ៍អ្វីចាំបាច់ពីមូល និធិហុងដាទៅលើសាលា ដែលពួកគេជ្រើសរើសនោះឡើយ។មូលនិធិហុងដា តម្រូវឲ្យជ័យ លាភីទាំងអស់ស្វែងរកសាលា នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដោយខ្លួនឯង ហើយមូលនិធិហុងដានឹង ទទួលគ្រប់សាលាឬស្ថាប័នទាំងអស់ដែលជ័យលាភីបានជ្រើសរើស។

  • អំឡុងពេលដែលពួកគេស្នាក់នៅប្រទេសជប៉ុន អ្នកដែលទទួលជ័យលាភី Y-E-S Plus អាចត្រូវអញ្ជើញឲ្យចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពសង្គម (ទំនាក់ទំនង វប្បធម៌) របស់មូលនិធិហុងដា និងពិធីប្រគល់រង្វាន់ Honda ។


តើអ្នកចាប់អារម្មណ៍នឹងការសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុនមែនទេ?
ខាងក្រោមនេះនឹងអាចភ្ជាប់លោកអ្នកទៅកាន់គេហទំព័ររបស់មហាវិទ្យាល័យនៅប្រទេសជប៉ុន

មគ្គុទេ្ទសការសិក្សានៅជប៉ុន